Kiểm tra và xác nhận

Chất lượng sản phẩm được bảo đảm nhờ qui trình sản xuất và kiểm tra chi tiết từng bước. Từ giai đoạn thiết kế đến giai đoạn sản xuất đều được giám sát bởi các kỹ sư chịu trách nhiệm về dự án. 

 

  

Từ khi thành lập công ty đã luôn chú trọng trong việc áp dụng hiệu quả hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001, ISO 14001, ISO 13485, ISO 45001