Ép nhựa

Giai đoạn cuối cùng là ép nhựa cho ra sản phẩm